Actievoorwaarden Kappen-Curacao-Winactie

‘Maak kans op een vliegreis voor 2 personen naar Curacao

inclusief hotel t.w.v. 1500 euro’

 

 

 1. Voorwaarden Kappen-Curacao-Winactie
 2. Deelname aan de actie is mogelijk van vrijdag 12 december 2016 t/m vrijdag 27 januari 2017.
 3. Deelname is mogelijk door middel van inlevering van gegevens als NAWE gegevens, social media gegevens, etc, via het online aanmeldformulier.
 4. De te winnen prijs betreft twee retour vluchten van Amsterdam (schiphol) – curacao international airport inclusief hotel.
 5. De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 28 januari 2017via de social media kanalen van shootingstar en KappenDeFilm. Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnaar waarna deze op Facebook bekend gemaakt zal worden.
 6. De prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contanten.
 7. Aan de deelname van de actie zijn geen kosten verbonden.
 8. Shooting Star Filmcompany BV behoudt zich altijd het recht om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie stop te zetten.

 

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Shooting Star Filmcompany BV te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige Acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende Actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

 

 

 1. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: Shooting Star Filmcompany BV Prinsengracht 546, 1017 KK Amsterdam.

 

 

 1. Deelname

3.1 Per Actie wordt bij de Actie vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2 Deelname is alleen mogelijk indien ten minste één deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

 

 

 1. Deelnamekosten

4.1 Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende Actievoorwaarden worden vermeld.

4.2 De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

 

 

 1. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende Actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van Shooting Star Filmcompany BV. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

 

 

 1. Bekendmaking winnaars

6.1 De winnaars worden online bekend gemaakt middels de social media kanalen van Shooting Star Filmcompany en de social media kanalen van Kappen de Film. De winnaar ontvangt teven een persoonlijk bericht.

6.2 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

 

 

 1. Prijzen

7.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

7.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcte NAW-gegevens op te geven.

7.3 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen.

7.4 Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

 

 

 1. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Shooting Star Filmcompany BV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

 

 

 1. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele Activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Shooting Star Filmcompany BV gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Shooting Star Filmcompany BV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 

 

 1. Uitsluiting deelname

10.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van Shooting Star Filmcompany BV is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van Shooting Star Filmcompany BV waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

10.2 Medewerkers van Shooting Star Filmcompany BV en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

10.3 Shooting Star Filmcompany BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

 

 

 1. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is Shooting Star Filmcompany BV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de Actie; uitsluiting van deelname of diskwalificatie; gebreken aan de prijs; te late ontvangst van de prijs; geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs; beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending; het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

 

 

 1. Wijzigingen

13.1 Shooting Star Filmcompany BV heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden online op http://kappendefilm.nl/actievoorwaarden/  bekend gemaakt.

13.2 Shooting Star Filmcompany BV behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen.

 

 1. Klachten

14.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: Shooting Star Filmcompany BV T.a.v. Afdeling Klantenservice Prinsengracht 546, 1017 KK Amsterdam

14.2 Shooting Star Filmcompany BV zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

 

 1. Slot

15.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

15.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Shooting Star Filmcompany BV.